Medisci Care

 

Medisci Care

499 ฿

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ เมดดิไซน์ แคร์ (Medisci Care)

 

บริการ เมดดิไซน์ แคร์ (Medisci Care) นี้ ให้บริการโดยศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ อัจจิมาสหคลินิก โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ เมดดิไซน์ แคร์ (Medisci Care) (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) โดยละเอียด การเข้าใช้บริการนี้ ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 

1. บริการ

1.1 บริการ เมดดิไซน์ แคร์ (Medisci Care) ( “บริการ”) ที่ให้บริการผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งประกอบด้วยบริการดังต่อไปนี้

(ก) บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคทั่วไป หรือการตรวจวินิจฉัยอาการเบื้องต้น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อไปนี้จะใช้คำแทนว่า “แพทย์”) ด้วยการสื่อสารทางไกลทางระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านเว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา

(ข) บริการจัดส่งยาตามคำสั่งของแพทย์ ณ ที่อยู่อาศัยของท่าน

(ค) บริการอื่นๆ ที่ศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ อัจจิมาสหคลินิก จะให้บริการเพิ่มเติมผ่านเว็ปไซต์ หรือแอพลิเคชั่น

 

2. คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

2.1 ท่านจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และมีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ภายใต้กฎหมายไทย หรืออายุต่ำกว่า 20ปี ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย หรือท่านที่มีอายุต่ำกว่า 20ปี ไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วย

2.2 เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้บริการหากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 

3. การลงทะเบียนผู้ใช้บริการ

3.1 ในระหว่างการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ ท่านจะต้องให้ข้อมูลต่างๆ แก่เรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ ชื่อ เลขบัตรประชาชน เบอร์ติดต่อ อีเมลล์ (E-mail) และ/หรือ ข้อมูลสุขภาพ เมื่อท่านดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการสร้างฐานข้อมูลของท่าน และจะจัดส่งวันเวลาที่ท่านทำการนัดหมายเพื่อแจ้งเตือนให้ท่านใช้บริการ

3.2 ท่านยืนยันและรับรองว่า ข้อมูลต่างๆ (รวมถึงข้อมูลในการติดต่อ และข้อมูลสุขภาพ) ที่ท่านแจ้งให้แก่เรานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ล่าสุด และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

4. การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการใช้บริการ

เพื่อให้การใช้บริการนี้มีความเป็นส่วนตัว และเหมาะสมต่อการใช้บริการของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านจัดเตรียมสภาพแวดล้อม ณ สถานที่ท่านใช้บริการให้ใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- สถานที่ระหว่างที่ท่านใช้บริการจะต้องเป็นสถานที่ส่วนตัวและปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่าน

- จัดกล้องซึ่งติดอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านจะใช้เป็นเครื่องมือในระหว่างเข้าใช้บริการในระดับสายตา รวมถึงระบบภาพและเสียงของอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องใช้การได้ดี

- สถานที่จะต้องไม่ใช่สถานที่อับสัญญาอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณไวไฟ และมีแสงสว่างที่เพียงพอ

 

 

5. ขั้นตอนการใช้บริการ

5.1 ชำระค่ธรรมเนียมในการพบแพทย์ก่อนทำการวีดีโอคอล 500 บาท และส่งใบโอนกลับมาที่แอดมิน ก่อนทำการพบแพทย์

5.2 เมื่อเริ่มใช้บริการผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์, เจ้าหน้าที่ของเราจะตรวจสอบชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุตัวท่าน ซึ่งรวมถึงการแสดงพยานหลักฐานต่างๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนของท่าน นอกจากข้อมูลดังกล่าวแล้ว เราอาจซักถามข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประวัติการแพ้ยา การใช้บริการของท่านจะสิ้นสุดลง (โดยมีค่าใช้จ่าย 500บาท / 15นาที)

5.3 เจ้าหน้าที่ของเราจะประเมินอาการความเจ็บป่วย หรืออาการหรือสิ่งบ่งชี้ของโรคในเบื้องต้น ว่าเหมาะสมหรือปลอดภัยที่จะเข้ารับบริการนี้หรือไม่ ถ้าเจ้าหน้าที่ของเราประเมินว่าอาการของท่านไม่เหมาะสมที่จะเข้ารับบริการนี้ เจ้าหน้าที่ของเราจะแจ้งและแนะนำท่านสำหรับการดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสมกับอาการของท่านก่อนสิ้นสุดการใช้บริการผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

5.4 ท่านรับทราบว่า คุณภาพของการให้บริการนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านแจ้งและจัดส่งให้แก่เราและแพทย์ผู้ให้บริการ แพทย์ผู้ให้บริการจะใช้ความสามารถอย่าง เต็มที่ จากข้อมูลที่ได้รับ และประวัติอาการที่ท่านเป็นอยู่ ซึ่งได้อธิบายให้แพทย์ทราบ เพื่อวินิจฉัยและสั่งยาตามมาตรฐานกับอาการของท่าน

5.5 ท่านรับทราบว่า ในการให้บริการนี้ เราไม่ได้รับรองหรือรับประกัน ความสำเร็จจากวิธีการหรือกระบวนการรักษาพยาบาล ผ่านเว็ปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น แต่ประการใด

5.6 ในการใช้บริการนี้

(ก) ท่านจะไม่ใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมาย และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

(ข) ท่านจะต้องเข้าใช้บริการเพื่อการรักษาหรือสอบถามอาการเจ็บป่วยของท่านเอง ท่านจะไม่ใช้ชื่อผู้ใช้บริการของผู้อื่นไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อหรือไม่ก็ตาม ท่านจะต้องไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือกระทำอื่นใดให้เกิดความเข้าใจผิดว่าท่านเป็นบุคคลอื่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นใด

5.7 เราไม่รับประกันว่าบริการนี้จะสามารถใช้งาน หรือเหมาะสมต่อการใช้บริการภายนอกประเทศไทย

 

6. เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการจัดส่งยา ณ ที่อยู่อาศัยของท่าน

6.1 เราจะให้บริการจัดส่งยา ณ ที่อยู่อาศัยของท่าน ตามเวลาและวันที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะรับยาในวันและเวลาดังกล่าว โปรดแจ้งเราล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ถ้าท่านพลาดนัดไม่สามารถรับยาได้ตามวันและเวลาที่ตกลงกัน ท่านสามารถเลื่อนนัดได้โดยแจ้งไว้ตั้งแต่ขณะที่ทำการนัดหมายตอนแรกได้ หรือท่านสามารถนัดหมายบริการจัดส่งยาอีกครั้งได้ ในการจัดส่งยาแต่ละครั้งนั้น ท่านจะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่กำหนด

6.2 เมื่อท่านได้รับยาแล้ว ท่านจะต้องตรวจสอบว่าฉลากยานั้นถูกต้องตรงกับยาที่แพทย์สั่งหรือไม่

6.3 โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุบนฉลากยา ถ้าท่านมีอาการแพ้ หรือมีผลข้างเคียงจากการรับประทานหรือใช้ยา หรือมีคำถามเกี่ยวกับยาที่ได้รับ โปรดติดต่อเราโดยไม่ชักช้า เมื่อแพทย์ยืนยันอาการแพ้ยาของท่าน เราจะเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้ท่านเมื่อท่านจัดส่งยากลับมาให้เราแล้ว

6.4 เราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่องของยาที่จัดส่งให้ท่าน เว้นแต่ ท่านแจ้งเราทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับความเสียหายหรือความชำรุดบกพร่องดังกล่าว และจัดส่งยาที่ได้รับให้อยู่ในลักษณะเดียวกับที่ท่านได้รับ พร้อมกับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีการเปิด หรือใช้งาน ภายในวันถัดจากวันที่ท่านได้รับยา ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการแก้ไขดังนี้ (ก) จัดส่งยาที่ไม่มีความเสียหายหรือความชำรุดบกพร่องให้แก่ท่านโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ หรือ (ข) คืนเงินค่าบริการในส่วนของยาที่มีความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่องดังกล่าว

6.5 เราจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน หรือบุคคลอื่น สำหรับความล่าช้าในการจัดส่งยา ในกรณีที่ความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นจากท่าน หรือท่านไม่มารับยา หรือบุคคล ณ ที่อยู่อาศัยของท่านปฏิเสธการรับยา หรือการที่ข้อมูลที่อยู่อาศัยของท่านไม่ถูกต้อง หรือเหตุอื่นใดที่ ไม่ได้เกิดจากความผิดของเราหรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา หรือเจ้าหน้าที่ของเรา

 

7. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและวิธีการชำระ

7.1 ในการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามรายการและอัตราที่ศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ อัจจิมาสหคลินิก กำหนดและได้แจ้งท่านไว้แต่แรก

7.2 ท่านจะต้องจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆหลังจากที่ใช้บริการผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ สำหรับการตรวจรักษาและ/หรือการให้คำแนะนำ รวมถึงการนัดหมายบริการจัดส่งยา

7.3 ท่านรับทราบและตกลงว่า เราจะไม่คืนเงินค่าบริการตรวจรักษาและ/หรือการให้คำแนะนำ รวมถึงค่าบริการจัดส่งยา ณ ที่อยู่อาศัยของท่าน

7.4 แผนความคุ้มครองประกันสุขภาพของท่านอาจจะครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ก็ได้ ดังนั้น โปรดติดต่อสอบถามตัวแทนหรือบริษัทประกันของท่านก่อนใช้บริการ

7.5 ถ้าสัญญาณระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ขาดการเชื่อมต่อระหว่างการให้บริการ และเราไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อให้บริการต่อได้ภายใน 24 ชั่วโมง เราขอสงวนสิทธิที่จะคิดค่าบริการจากท่านถึงแม้ว่าจะไม่ครบช่วงเวลาการให้บริการก็ตาม

 

 

 

 

8. การคุ้มครองข้อมูล

8.1 เราจะปฏิบัติตามทุกขั้นตอนและกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลกำหนดไว้ เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการรักษาพยาบาลของท่าน และป้องกันการเปิดเผยและใช้ข้อมูลของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านรับรู้ว่า การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้ เราจะไม่รับรองในความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านส่งมาให้เราทางเว็ปไซต์หรือแอพลิเคชั่น ผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ต และท่านจะต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลดังกล่าวเอง

8.2 ในการใช้บริการนี้ ท่านอนุญาตเราในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการรักษาพยาบาลให้แก่บริษัทประกันของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเบิกค่าบริการ และให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนความคุ้มครองประกันสุขภาพของท่าน

(ข) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานให้แก่คู่สัญญาทางธุรกิจที่ได้มีการเข้าทำสัญญารักษาข้อมูลความลับกับเรา และระบุขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น เพื่อการให้บริการท่าน เพื่อการติดต่อทางอีเมลล์ การวิเคราะห์ธุรกิจ การทำการตลาด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการโฆษณา การระบุความเป็นมา การเชื่อมต่อ การทำการตลาดผ่านทางโทรศัพท์ การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ และการกำหนดเป้าหมายลูกค้า) การควบคุมตรวจสอบข้อมูล การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล

ในกรณีเกิดข้อพิพาท ถือว่าคำตัดสินของศูนย์การแพทย์เป็นที่สิ้นสุด

*ในระหว่างการวีดีโอคอล ทางศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ อัจจิมาสหคลินิกไม่อนุญาติให้คนไข้ถ่ายภาพ อัดวีดีโอ อัดเสียง ในระหว่างทำการปรึกษากับแพทย์ ผ่านวีดีโอคอลเป็นอันขาด

*หากพบว่าคนไข้ใช้คำพูดหรือแสดงการกระทำ หยาบคาย ไม่สุภาพ ใช้คำพูดรุนแรง หรือล่วงละเมิดทางเพศ หรืออยู่ในภาวะไม่เหมาะสม ทางศูนย์การแพทย์จะยุติการให้คำปรึกษา และไม่คืนค่าบริการทางการแพทย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้