โปรแกรมลดน้ำหนักและลดสัดส่วน Ultra Slim

โปรแกรมลดน้ำหนักและลดสัดส่วน Ultra Slim

          Ultraslim Program คือ โปรแกรมลดน้ำหนักและลดสัดส่วน ที่เน้นการตรวจวิเคราะห์แบบองค์รวม เพื่อนำมาประเมินผลและวินิจฉัยข้อมูลอย่างละเอียด และเป็นแนวทางในการจัดโปรแกรมลดสัดส่วนให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

วิธีการตรวจวิเคราะห์สุขภาพเพื่อหาสาเหตุของน้ำหนักเกินหรืออ้วน ประกอบด้วย

          - การซักประวัติโดยละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยและพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของการเพิ่มน้ำหนัก และสัดส่วน ช่วยให้สามารถนำไปประเมินผลและเลือกวิธีการลดน้ำหนักและสัดส่วนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
          - การตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index, BMI) สามารถประเมินว่าน้ำหนักตัวอยู่ในภาวะที่มีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่
          - การประเมินภาวะทางโภชนาการของร่างกาย ด้วยการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันสะสมในร่างกายเพื่อประเมินว่ามีไขมันสะสมในร่างกายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่
          - การวัดสัดส่วนและวิเคราะห์ระดับเซลลูไลท์ เพื่อให้ทราบว่ามีปัญหารูปร่างไม่ได้สัดส่วนหรือมีเซลลูไลท์หรือไม่ และมีปัญหาส่วนเกินเฉพาะส่วนที่ต้องแก้ไขหรือไม่ และนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแนวทางในการเลือกวิธีการลดสัดส่วนที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล